oficiální webová prezentace
 • OAK MB sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství všech forem vlastnictví a způsobu podnikání.
 • Členové naší komory obhospodařují téměř
  40 tis.ha zemědělské půdy.
 • Počet členů organizovaných v OAK je 55, z toho 51 obhospodařuje půdní fond.
 • OAK MB je řádným členem Regionální agrární komory Středočeského kraje.
 • Svým členům poskytuje poradenské a konsultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, vydává vyjádření podle zvláštních předpisů a odborná stanoviska.
 • Spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti, organizuje a zajišťuje cílené vzdělávání členských subjektů všech právních forem, velikostí i výrobního zaměření. Školení zaměřená na praktickou odbornost i na zákonné požadavky podmiňující čerpání dotací organizuje také s jinými organizacemi na území regionu.
 • OAK se z podnětu svých členů může, skrze RAK Stř. kraje, vyjadřovat k legislativním návrhům i k návrhům prováděcích předpisů souvisejících s podnikatelskou činností v rámci agropotravinářského sektoru. Členové agrární komory mohou též  dávat podněty ke vzniku zákonů a nařízení nových, nebo navrhovat změny těch stávajících. Úřad RAK Stř. kraje, po schválení představenstvem, prosazuje tyto podněty na úrovni AK ČR, dotčených ministerstev, poslanců a senátorů na úrovni Parlamentu ČR. Dále připomínkování strategických dokumentů kraje v kapitolách týkajících se např. zemědělství, životního prostředí nebo rozvoje lidských zdrojů.

Podpora odborného školství

 • OAK považuje kvalitní odborné školství za prioritu a podmínku udržení konkurenceschopnosti zemědělství v našem regionu, proto úzce spolupracujeme se školami s uvedeným  zaměřením. Podporujeme jejich aktivity, spolupracujeme na dnech otevřených dveří apod. Studenti odborný učilišť jsou úzce spjati s praxí v zemědělských podnicích.
 • OAK dále úzce spolupracuje jak s RAK Stř. kraje tak s Krajských informačních střediskem Stř. kraje v pořádání seminářů, organizací Regionální potraviny a dalších aktivit.